Området kring Wien före Romartiden


Den första bosättningen vid dagens Wien, av vilken vi dessutom känner till namnet, är det romerska militärlägret Vindobona. Det finns visserligen enstaka fynd från tidigare år, som visar att området har varit bebott, dock kan man inte dra några säkra slutsatser av dem. Vill man därför beskriva historien före Romarna, måste man betrakta ett större område, framför allt mot öster, eftersom man där hittar omständigheter, som liknar mest.
Den första statsbildningen inom området av dagens Österrike var Kungariket Norikum, som uppstod ett par hundra år före vår tideräkning. Det var tretton keltiska stammar, som under Norikernas ledning bildade detta rike. Kelterna kom väster- och norrifrån, där de hade drivits iväg av germanerna.
Men det fanns även en tidigare urbefolkning, se till exempel Hallstattkulturen, om vilken man vet mycket litet, men som assimilerades av Kelterna.

Förkeltiska bosättningar i Wiens närmare omgivning finns på Braunsberget vid Hainburg, liksom även från Burg Devin, belägen på en kalkstensklippa vid mynningen av March i Donau. Där har det hittats bosättningar sen yngre stenåldern. Möjligvis kan namnet Carnuntum härledas från någon av dessa bosättningar på höjderna, eftersom "carn" betyder klippa. Samma stam finns bl.a. i "Carnac" i Frankrike.

Området kring Wien "tillhörde" Kungariket Norikum, åtminstone vad det kulturella inflytandet beträffar, eftersom det inte fanns några fasta gränser. Bebott var det av Boirarna, en keltisk stam, som har sitt ursprung i sydvästra Tyskland (kommer ordet Bayern därifrån?), som först hade slagit sig ner i Böhmen, men som invandrade under andra århundradet f.Kr. efter att Kimbrer, Teutoner och Sueber där hade gjort livet surt för dem.

Från och med 70 f. Kr. finns det belägg för att man slog mynt i Bratislava. Där framställde man musselstatare, något som även de böhmiska boirarna hade gjort. Inte minst är dock efterbildningar av tetradrakmer med Philipp II av Macedonien kända. Här måste man fråga sig, varför mynten visade Philipp II och inte hans son, Alexander, som ju redan på den tiden måste ha överträffat fadern i berömmelse.
En spelpjäs i brons

Under 40-talet före vår tideräkning hade Dakerna under Kung Burebista en blomstringstid. Dakerna hade ungefär dagens Siebenbürgen (Transsylvanien) som hemland och utbredde sig västerut. Snart blev det gränsstridigheter med Boirarna, som tillintetgjordes i ett stort slag. Dakerna kallade Boier-området efteråt för den "boiriska öken" - då kan man tänka sig, hur det såg ut där ...
Och vad tjänade allt detta till? Några år senare dog Burebista och Dakerriket föll sönder. En liten rest av boirarna kunde därefter spåras till stränderna vid floden Leitha.

År 15 f.Kr. annekterade Rom Noricum och gjorde det till romersk provins. Samtidigt satte man fasta gränser. Noricum slutade nu vid Wienerwald, allting öster därom hamnade i provinsen Pannonia. Under åren 6 - 9 e. Kr. slogs ett lokalt uppstånd i Pannonia ner, därmed var romarstyret söder om Donau etablerat.


© Bernhard Kauntz, Västerås 2007Tillbaka till eller till av


Sidan skapades den 7.8.2007 av webmaster@werbeka.com